Commit 56d7b741 authored by Tony Cheung's avatar Tony Cheung

Upload New File

parent e2f9e5ab
AACGCGTGGCGCCGTCCTTCAAGGAAAGCGGCTGAGTATGCGGTGGTTCAGGTGACGTATCGTGGGCCCCGCTTCTCCAATTCAGATTATTACGATTGTGCGTGAGACAGACGTGACCCGGTTTACCCGTGCGGACGTCATTTAACTGGTTCTTTTTACTGCTGGTCCCTTTCGCGAGACGACACGTGCTGTAGCAGCGGTGAGATATCCCTACAGTTTGGGCCGGAAAACCGGGCCCTAGATCGATTCGGGTGACGCGCTGTGTCTGCTGTTCACCGCTAGAATTTTGATATCAGCCGAGCGGACAAGCCGGGGGTTTGCATATTGCGTCCCACAGCCTATCCACGAGCCACCTTATATAAAGAGGATGTACTCGACGCTGAAGGTACCCTAATTCACAGCATTCGCGAAACAGAAGAGGTACGCCAGTGCCATAAGTACATAGTATCAATTACAGCTAGAGAGGTACATGTTACAACTCATACACCTACACATTCGAATGAGGAAATTATCAGTGATTTAATGGTCTTATGTCTCGTGGTCGGGCGAGGCCATAAAAACCCCATTTATTCAATGCAACTGTCGAATCTCAGGAATATTTTTCACTCTGACGGCTGAAAACCAATGCCCATCGGTGCGTACACCCCGGCTAGCACCTCGGAATTCAAGGGATTGCGGCGTGGAGGGCGCGCAAGTGGCATAGGATGCCCCGACGCGCCCTCGCGTCGCTACCGATGGTGAGCGCGAAGGTCCTAATTAAACTGACATAGATAGCGAAGTGTGTGCAACAATCGAGGGCGACGATTAGGATCAAATTTTAGCTACAGTACAAATACTTAGACTGTATCGAAGGATCCGGACACCGTCTTCTTCATAAGTTGTGCGATTGGCTCAAAGCCTCATCGCCTTCTGAGACTCGCTTTAAGCATAAAACAGAGTCGTACTTTTGTTAAAGGGAATCTTGAGACATGGCGTGACCGTACGATGAGATTTGCGAGAA
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment