Commit dc9eef31 authored by Tony Cheung's avatar Tony Cheung

Upload New File

parent ec06a61a
AACGCGTGGCGCCGTCCTTCAAGGAAAGCGGCTGAGTATGCGGTGGTTCAGGTGACGTATCGTGGGCCCCGCTTCTCCAATTCAGATTATTACGATTGTGCGTGAGACAGACGTGACCCGGTTTACCCGTGCGGACGTCATTTAACTGGTTCTTTTTACTGCTGGTCCCTTTCGCGAGACGACACGTGCTGTAGCAGCGGTGAGATATCCCTACAGTTTGGGCCGGAAAACCGGGCCCTAGATCGATTCGGGTGACGCGCTGTGTCTGCTGTTCACCGCTAGAATTTTGATATCAGCCGAGCGGACAAGCCGGGGGTTTGCATATTGCGTCCCACAGCCTATCCACGAGCCACCTTATATAAAGAGGATGTACTCGACGCTGAAGGTACCCTAATTCACAGCATTCGCGAAACAGAAGAGGTACGCCAGTGCCATAAGTACATAGTATCAATTACAGCTAGAGAGGTACATGTTACAACTCATACACCTACACATTCGAATGAGGAAATTATCAGTGATTTAATGGTCTTATGTCTCGTGGTCGGGCGAGGCCATAAAAACCCCATTTATTCAATGCAACTGTCGAATCTCAGGAATATTTTTCACTCTGACGGCTGAAAACCAATGCCCATCGGTGCGTACACCCCGGCTAGCACCTCGGAATTCAAGGGATTGCGGCGTGGAGGGCGCGCAAGTGGCATAGGATGCCCCGACGCGCCCTCGCGTCGCTACCGATGGTGAGCGCGAAGGTCCTAATTAAACTGACATAGATAGCGAAGTGTGTGCAACAATCGAGGGCGACGATTAGGATCAAATTTTAGCTACAGTACAAATACTTAGACTGTATCGAAGGATCCGGACACCGTCTTCTTCATAAGTTGTGCGATTGGCTCAAAGCCTCATCGCCTTCTGAGACTCGCTTTAAGCATAAAACAGAGTCGTACTTTTGTTAAAGGGAATCTTGAGACATGGCGTGACCGTACGATGAGATTTGCGAGAA
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment